messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ข้อมูลทั่วไปตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
folder ข้อมูลทั่วไปตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ข้อมูลบันทึกรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
folder ข้อมูลบันทึกรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เทศบัญญัติท้องถิ่น
folder เทศบัญญัติท้องถิ่น
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567


check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลศรีสงครามประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

camera_alt ภาพกิจกรรม
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลศรีสงครามในเดือนที่ผ่านมา[13 มิถุนายน 2567]
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีสงคราม[13 มิถุนายน 2567]
สภากาแฟ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม[13 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล[12 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder งบการเงินประจำเดือน
งบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
งบการเงิน เดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
งบการเงิน เดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สำหรับ SCAN QR CODE ในการชำระเงิน

สถิติ sitemap
วันนี้ 388
เดือนนี้3,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)111,998
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
12 มิ.ย. 2567
ที่ นพ 0023.1/ว2121 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามงานวิจัย
12 มิ.ย. 2567
ที่ นพ 0023.2/ว 2128 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567
12 มิ.ย. 2567
ที่ นพ 0023.2/6408 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2567
11 มิ.ย. 2567
ที่ นพ 0023.2/ว 712 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรื่อง ​ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2567
11 มิ.ย. 2567
ที่ นพ 0023.2/ว 2096 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว 2286 ลว. 29 พ.ค. 67)
11 มิ.ย. 2567
ที่ นพ 0023.2/6310 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว 2286 ลว. 29 พ.ค. 67)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ