เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle กองช่าง
นางปัทมา ตุ่ยไชย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายนนธวัชร์ เปาวนา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชนม์วิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพงศธร นามเสาร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ