เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลศรีสงครามประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพหุภาคีท้องถิ่นป้องกัน ควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2567 [28 พฤศจิกายน 2566]
โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำสงคราม [28 พฤศจิกายน 2566]
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
งานบุญกฐินวัดศรีสมบูรณ์ [27 พฤศจิกายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
งบการเงิน เดือนตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
งบการเงิน เดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
งบการเงิน เดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 18 ฝั่งทิศตะวันออก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
image ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สำหรับ SCAN QR CODE ในการชำระเงิน

สถิติ sitemap
วันนี้ 78
เดือนนี้11,467
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)107,596
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
29 พ.ย. 2566
ที่ นพ 0023.2/ว 5300 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2566
29 พ.ย. 2566
ที่ นพ 0023.2/ 13761 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 11/2566
27 พ.ย. 2566
ที่ นพ 0023.2/ว 1642 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ​การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
24 พ.ย. 2566
นพ 0023.4/ว 1641 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การลงข้อมูลในระบบ smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น
24 พ.ย. 2566
นพ 0023.4/ว 5248 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
22 พ.ย. 2566
ที่ นพ 0023.2/ว 5202 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ