messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
check_circle ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลศรีสงครามประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code

camera_alt ภาพกิจกรรม
สภากาแฟ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสงคราม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม[16 พฤษภาคม 2567]
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤษภาคม 2567[16 พฤษภาคม 2567]
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567[15 พฤษภาคม 2567]
แก้ไขโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม[14 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder งบการเงินประจำเดือน
งบการเงิน เดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
งบการเงิน เดือนมีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
งบการเงิน เดือนมกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
งบการเงิน เดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สำหรับ SCAN QR CODE ในการชำระเงิน

สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้3,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)111,998
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
วันที่หนังสือเรื่อง
17 พ.ค. 2567
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5389 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
17 พ.ค. 2567
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5391 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
17 พ.ค. 2567
หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ 0023.4/ว 5392 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
16 พ.ค. 2567
ที่ นพ 0023.2/ว 5341 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม
16 พ.ค. 2567
ที่ นพ 0023.2/ว 1755 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ​เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16 พ.ค. 2567
ที่ นพ 0023.2/5313 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ​เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ