เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางสาวพายรินทร์ พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 083-4149703
นางสาวพายรินทร์ พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 083-4149703
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจิราธร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราธร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายจำนงค์ วงค์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายจำนงค์ วงค์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์
นักการ
นายพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์
นักการ
นายภาคภูมิ อินทริง
พนักงานขับรถยนต์
นายภาคภูมิ อินทริง
พนักงานขับรถยนต์
นางพรรมหา นามเสาร์
คนงาน
นางพรรมหา นามเสาร์
คนงาน
นายสมคิด ป๊อกบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง
นายสมคิด ป๊อกบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47