เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682


account_circle คณะผู้บริหาร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 087-2211444
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 087-2211444
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 081-7177646
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 081-7177646
นายณัฐวุฒิ ไชยเสือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 086-8500230
นายณัฐวุฒิ ไชยเสือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 086-8500230
นายสมบูรณ์ ผ่านสำแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 083-4138787
นายสมบูรณ์ ผ่านสำแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 083-4138787
นายยุทธศักดิ์ สุขวิพัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 089-7112502
นายยุทธศักดิ์ สุขวิพัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 089-7112502
account_circle สมาชิกเทศบาล
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายแผน ทุทิน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายแผน ทุทิน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายทัศนัย รัตนวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายทัศนัย รัตนวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายลิน นันสีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายลิน นันสีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายภิรมย์ พรหมบุตร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภิรมย์ พรหมบุตร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพายรินทร พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวพายรินทร พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจิราษร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราษร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนฯ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนฯ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-
นักจัดการงานทั่วไป
-
นักจัดการงานทั่วไป
จ.ส.อ.สง่า โกษา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
จ.ส.อ.สง่า โกษา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายบรรจง หัตระสา
พนักงานดับเพลิง
นายบรรจง หัตระสา
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายจำนงค์ วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายจำนงค์ วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียน
นายมงคล เสนคะ
ผู้ช่วยจัดการงานฯ
นายมงคล เสนคะ
ผู้ช่วยจัดการงานฯ
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นางมัณทนา สาริมาน
นักการ
นางมัณทนา สาริมาน
นักการ
นายอานนท์ เบ้าคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายอานนท์ เบ้าคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
account_circle กองคลัง
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ ปิระนันท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ
ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ ปิระนันท์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายศิริ ไชยรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศิริ ไชยรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววารุณี แก้วเชื่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววารุณี แก้วเชื่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายทองสาร ประสงค์ดี
คนงานทั่วไป
นายทองสาร ประสงค์ดี
คนงานทั่วไป
account_circle กองช่าง
นายภิรมย์ พรหมบุตร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภิรมย์ พรหมบุตร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภิรมย์ พรหมบุตร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายภิรมย์ พรหมบุตร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-
วิศกรโยธา
-
วิศกรโยธา
-
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
account_circle กองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิชุดา กุลวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิชุดา กุลวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
account_circle กองสาธารณสุข
-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
-
เจ้าพนักงานธุรการ
-
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวโยธกา แตนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวโยธกา แตนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายบุญเลิศ ที่สุกะ
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญเลิศ ที่สุกะ
คนงานประจำรถขยะ
นายบัวไล เหล่าบุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นายบัวไล เหล่าบุญมา
คนงานประจำรถขยะ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย เมืองโคตร
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย เมืองโคตร
คนงานประจำรถขยะ
นายวิไล ประสงค์ดี
คนงานประจำรถขยะ
นายวิไล ประสงค์ดี
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
account_circle กองวิชาการและแผน
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-
นักประชาสัมพันธ์
-
นักประชาสัมพันธ์
นางสาววิไลพร อรุณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิไลพร อรุณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากรภายใน
account_circle ผู้บริหารองค์กร
(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 087-2211444
(นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 087-2211444

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 13
เมื่อวาน 382
เดือนนี้ 8,380
เดือนที่แล้ว 15,042
ทั้งหมด 40,806