เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682account_circle คณะผู้บริหาร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 7221 1444
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 7221 1444
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1717 7646
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1717 7646
นายสิทธิชัย วงค์วันดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 8324 4155
นายสิทธิชัย วงค์วันดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 8324 4155
นายสมบูรณ์ ผ่านสำแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 5579 3977
นายสมบูรณ์ ผ่านสำแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 5579 3977
นายยุทธศักดิ์ สุขวิพัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 0742 5151
นายยุทธศักดิ์ สุขวิพัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 0742 5151
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 061-1234889
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 089-4869895
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 099-8968353
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3391899
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 088-3391899
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 061-1234889
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 089-4869895
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร : 097-1867120
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-2761813
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 092-2761813
account_circle สมาชิกเทศบาล
นายลิน นันสีบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 4684 1165
นายลิน นันสีบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 4684 1165
นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 6850 0230
นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 6850 0230
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 2838 4837
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 2838 4837
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1870 6398
นายทวีศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 1870 6398
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 06 1505 4850
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 06 1505 4850
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 0747 7769
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 0747 7769
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1661 0998
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 1661 0998
นายมานิส คัณทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 3534 8988
นายมานิส คัณทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 3534 8988
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 2787 4542
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 2787 4542
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 08 1060 9386
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 08 1060 9386
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 8493 7243
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 8493 7243
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 09 8190 8789
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โทร : 09 8190 8789
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางสาวพายรินทร์ พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 083-4149703
นางสาวพายรินทร์ พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 083-4149703
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจิราธร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราธร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายจำนงค์ วงค์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายจำนงค์ วงค์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์
นักการ
นายพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์
นักการ
นายภาคภูมิ อินทริง
พนักงานขับรถยนต์
นายภาคภูมิ อินทริง
พนักงานขับรถยนต์
นางพรรมหา นามเสาร์
คนงาน
นางพรรมหา นามเสาร์
คนงาน
นายสมคิด ป๊อกบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง
นายสมคิด ป๊อกบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง
account_circle กองคลัง
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3391899
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3391899
ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ ปิระนันท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ ปิระนันท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายไพบูลย์ นามพบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายไพบูลย์ นามพบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ อินทร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุดารัตน์ อินทร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
นายทองสาร ประสงค์ดี
คนงานทั่วไป
นายทองสาร ประสงค์ดี
คนงานทั่วไป
นายศิริ ไชยรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศิริ ไชยรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววารุณี แก้วเชื่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววารุณี แก้วเชื่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_circle กองช่าง
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายชนม์วิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
คนงาน
นายชนม์วิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
คนงาน
account_circle กองสาธารณสุข
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวโยธกา แดนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวโยธกา แดนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายวิลัย ประสงค์ดี
คนงานประจำรถขยะ
นายวิลัย ประสงค์ดี
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
account_circle กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 097-1867120
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวช่อลดา อนุญาหงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวช่อลดา อนุญาหงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาววิไลพร อรุณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิไลพร อรุณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
account_circle กองการศึกษา
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-2761813
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-2761813
นางสาววิสุดา กุลวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิสุดา กุลวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นายนิวัฒน์ ต้นปรึกษา
คนงาน
นายนิวัฒน์ ต้นปรึกษา
คนงาน
บุคลากรภายใน
account_circle ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 17