เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_circle คณะผู้บริหาร
นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 7221 1444
นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 1717 7646
นายสิทธิชัย วงค์วันดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 8324 4155
นายสมบูรณ์ ผ่านสำแดง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 09 5579 3977
นายไกรราช ขันทะชา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร. : 06 3104 4940
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 061-1234889
นายกิตติธร คำสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 065-4452529
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. : 099-8968353
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 088-3391899
นางปัทมา ตุ่ยไชย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. : 097-3212588
นายอาทิตย์ ชาสงวน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 089-2760808
นางปัทมา ตุ่ยไชย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. : 097-3212588
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_circle สมาชิกสภาเทศบาล
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 09 8493 7243
นายภคพล จังตระกูล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 1661 0998
นายลิน นันสีบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 4684 1165
ว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 6850 0230
นายพัฒนชัย จุลพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 0747 7769
นายภคพล จังตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 1661 0998
นายมานิส คัณทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 09 3534 8988
นายมีชัย อินอุเทน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 09 2787 4542
นายสว่าง ไชยต้นเทือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 08 1060 9386
นายสัมฤทธิ์ อุดมเดชาเวทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 09 8493 7243
นายอนุวัฒน์ ยะสานติทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร. : 09 8190 8789
นายบุญเริ่ม สุวรรณเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายจันทร์เพชร อุ่นกลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. : 099-8968353
นางสาวพายรินทร์ พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. : 083-4149703
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจิราธร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธีรวรรณ ผายเงิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสุรศักดิ์ แซ่ไต๋
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายจำนงค์ วงค์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายพีรพงษ์ ประเสริฐสังข์
นักการ
นายภาคภูมิ อินทริง
พนักงานขับรถยนต์
นางพรรมหา นามเสาร์
คนงาน
นายสมคิด ป๊อกบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง
account_circle กองคลัง
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. : 088-3391899
ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ ปิระนันท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร. : /Line 099-8211511
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุดารัตน์ อินทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
นางสาววารุณี แก้วเชื่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายประยุทธ พนมเริงไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_circle กองช่าง
นางปัทมา ตุ่ยไชย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายนนธวัชร์ เปาวนา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชนม์วิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพงศธร นามเสาร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
account_circle กองสาธารณสุข
นายอาทิตย์ ชาสงวน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. : 095-9946054
นางสาวโยธกา วรรณวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
account_circle กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
นางปัทมา ตุ่ยไชย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. : 097-3212588
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร. : 097-1867120
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวช่อลดา อนุญาหงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาววิไลพร อรุณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
account_circle กองการศึกษา
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
คนงาน