เทศบาลตำบลศรีสงคราม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

https://www.sksm.go.th/

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม เลขที่ 333 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร. 042 - 599682account_circle คณะผู้บริหาร
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทร : 061-1234889
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
-
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
-
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
account_circle สมาชิกเทศบาล
-
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
-
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 061-1234889
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
โทร : 089-4869895
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 099-8968353
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3391899
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 088-3391899
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 061-1234889
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 089-4869895
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

โทร : 097-1867120
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-2761813
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร : 092-2761813
account_circle สำนักปลัดเทศบาล
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางอักษร แก้วจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-8968353
นางสาวพายรินทร พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 083-4149703
นางสาวพายรินทร พุทธรักษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 083-4149703
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นายศุภชัย ทิพประมวล
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจิราษร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิราษร แสงอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
พ.จ.อ.สัมภาษณ์ แสนศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายเจ้าพระยา มณีปกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมชาย ประกายรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางพิศมัย แจ้งอารมณ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายจำนงค์ วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายจำนงค์ วงศ์โสภา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรสิทธิ์ เนื่องอาชา
พนักงานขับรถยนต์
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายปานทอง อุปศรี
ภารโรง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา อุ่นกลม
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา โสภา
พนักงานดับเพลิง
นางมัณฑนา สาริมาน
นักการ
นางมัณฑนา สาริมาน
นักการ
นายภาคภูมิ อินทริง
พนักงานขับรถยนต์
นายภาคภูมิ อินทริง
พนักงานขับรถยนต์
นางพรรมหา นามเสาร์
คนงาน
นางพรรมหา นามเสาร์
คนงาน
นายสมคิด ป๊อกบุญเรือง
คนงานประจำรถดับเพลิง
นายสมคิด ป๊อกบุญเรือง
คนงานประจำรถดับเพลิง
account_circle กองคลัง
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3391899
นางกรกมล ณัฐวรนันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3391899
ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ ปิระนันท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าที่ ร.อ.อดิศักดิ์ ปิระนันท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายไพบูลย์ นามพบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายไพบูลย์ นามพบ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ อินทร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุดารัตน์ อินทร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.
นายทองสาร ประสงค์ดี
คนงานทั่วไป/ลูกจ้างประจำ
นายทองสาร ประสงค์ดี
คนงานทั่วไป/ลูกจ้างประจำ
นายศิริ ไชยรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศิริ ไชยรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววารุณี แก้วเชื่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววารุณี แก้วเชื่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_circle กองช่าง
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1234889
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายธวัชชัย กุมภิโร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนรัตน์ อาจสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายเปรมชัย คำสอน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพัฒนพงษ์ บ่อไทย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายอภิชาติ นันสีบุตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายชนวิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
คนงาน
นายชนวิวรรธน์ แก้วปัญญาฟู
คนงาน
account_circle กองสาธารณสุข
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
ว่าที่ ร.ท.วิรุจน์ ไชยสัตย์
รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-4869895
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววีระพร เอประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวโยธกา แตนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวโยธกา แตนนาม
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทัยกาญจน์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายสายันต์ คงเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร อุ่นกลม
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทัย ป้องทอง
คนงานประจำรถขยะ
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
นางสาววิภาดา หลวงโป้
คนงาน
account_circle กองวิชาการและแผน
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 097-1867120
พ.จ.อ.เบญจรงค์ นราศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทร : 097-1867120
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสรรเพชญ พรหมประกาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวช่อลดา อนุญาหงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวช่อลดา อนุญาหงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาววิไลพร อรุณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิไลพร อรุณา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
account_circle กองการศึกษา
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-2761813
นางสาวธาริณี เครือวาคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-2761813
นางสาววิชุดา กุลวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิชุดา กุลวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางจิราภรณ์ โพธารินทร์
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางพิมพรรณ บรรณาลัย
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นางชนกนันท์ เจ๊กนอก
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นายนเรศ มังคละคีรี
ครู
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิจิตรา ประเสริฐสังข์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทรนันต์ บุญมาก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤษณา บุผาชาติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริชัย เปี้ยวิบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นายนิวัฒน์ ต้นปรึกษา
คนงาน
นายนิวัฒน์ ต้นปรึกษา
คนงาน
บุคลากรภายใน
account_circle ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
(นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 65
เดือนนี้ 5,696
เดือนที่แล้ว 22,859
ทั้งหมด 85,546