ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 35 คน )
เพศ
ชาย
69.23%
หญิง
30.77%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
42.86%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
25.71%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
17.14%
อื่นๆ
14.29%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
15.15%
พอใจมาก
24.24%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
24.24%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
19.35%
พอใจมาก
16.13%
ปานกลาง
22.58%
พอใจน้อย
19.35%
พอใจน้อยที่สุด
22.58%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
22.73%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
22.73%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
22.73%
พอใจมาก
22.73%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
20.83%
ปานกลาง
20.83%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
23.81%
พอใจมาก
19.05%
ปานกลาง
19.05%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
19.05%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ไม่มี