ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง