ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง