ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดโรงผลิตเนื้อสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง