ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานเทศบาลและอื่นๆ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง