ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(พ่วงข้างรถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง