ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง