ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมทรัพย์สิน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)