ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง