ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง