ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง