ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง