ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่างรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง