ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๔๘๔๓ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง