ชื่อเรื่อง : จ้างในโครงการฝึกอาชีพ (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง