ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรกล (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง