ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มโครงการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง